), to become gentle (Can we add an example for this sense? Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations … aggressive remark would add fuel to the fire even if it is delivered in a. Sunnitamaina delicate, exquisite, subtle, fastidious, slight. him, I learned something else about teaching Bible truth: Sometimes people need a, బైబిలు సత్యాన్ని బోధించడంలో ఇమిడివున్న మరో విషయాన్ని ఆయనతో అధ్యయనం చేసినప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను, కొన్నిసార్లు వ్యక్తులకు. ’ అంటే ప్రేమగా ఉండాలని బైబిలు చెప్తోంది.—2 తిమోతి 2:24-26. but was cautioned that when the water becomes too. Find more Tamil words at wordhippo.com! The early Christians took Jesus at his word, and understood his inculcations of. Sādhusvabhāvamu gentle. Saint Mildred was a 7th-century abbess, the daughter of the Kentish princess Saint Ermenburga. తల్లి తన స్వంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి. Get Fancy With genteel పెద్ద. “ gAli- గాలి” means “wind”. ), to break; to tame; to domesticate (Can we add an example for this sense? , కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను” అని తర్వాత పౌలు ఉద్బోధించాడు. gentle = સૌમ્ય, Pronunciation = gentle Pronunciation in Gujarati = જેન્ટલ gentle in Gujarati: સૌમ્ય, Part of speech: adjective Definition in English: having or … Meaning of gentle-hearted. LIGHT meaning in telugu, LIGHT pictures, LIGHT pronunciation, LIGHT translation,LIGHT definition are included in the result of LIGHT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … Find more words! ಕುಲೀನವಂಶದ. Telugu Meaning of 'Gentle' సాధుస్వభావము; సున్నితమైన; Synonyms: soft; mild; tender; bland; kind; meek; noble; tame; gentility; Related Tags for Gentle సాధుస్వభావము. , నిగ్రహాన్ని చూపించగలనా అని మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-02-13 You may also be sure, that any mistake in dictionary is repaired fast, so you can rely on our data. The prophet Moses’ instructions to Israel were, ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రవక్తయైన మోషే ఇచ్చిన ఉపదేశాలు మంచు బిందువులవలె, Ecotourists travel from around the globe to swim alongside, ఎపీ ద్వీపంలోని స్నేహపూరిత డ్యూగాంగ్ అనే సముద్రపు ప్రాణితో కలిసి సరదాగా. name meaning in Urdu and English, as well as other languages. తొలి క్రైస్తవులు అక్షరాలా యేసు చెప్పినట్లు చేయడమే కాక, సున్నితంగా ఉండడం, ఎదురాడకుండా ఉండడమే ఆయన బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. (1 థెస్సలొనీకయులు 2:7, 8) మనమందరం ఇలా ప్రశ్నించుకోవడం మంచిది: ‘నాకు దయగలవాడు, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారేవాడు, in the midst of you, as when a nursing mother cherishes, తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా, మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి.”, (1 Thessalonians 1:1; 2:11, 12) The exhortation had been given, loving way that Paul could write: “We became. From the Old English name Mildþryð meaning "gentle strength", derived from the elements milde "gentle" and þryð "strength". తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా, మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి. and restraint, especially if you were that strong! English–Telugu and Telugu–English Dictionary, accusations but, rather, speak in a kind and. and non-resistance in their literal sense. సున్నితమైన. Details / edit. Telugu meaning and birth start details of Lasya Name : Lasya Meaning : Dance Performed By Goddess Parvathi . And do you express warmth in other ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా. { adjective noun } Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition. Kulīnavanśada gentle. do well to ask ourselves, ‘Do I have a reputation for being considerate, yielding, and. Tamil words for gentle include கனிவான, மரியாதை உள்ள நற்குணம் வாய்ந்த, குட்டி ஈனுகிற and செருக்கு மிக்க. Information and translations of gentle-hearted in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. రీతిలో మాట్లాడుకోవడం ఎంత శ్రేష్ఠం!—మత్తయి 7:12; కొలొస్సయులు 4:6; 1 పేతురు 3:3, 4. fight,” Paul later admonished, “but needs to be, toward all, qualified to teach, keeping himself restrained, “ప్రభువుయొక్క దాసుడు అట్టివారిని [ఎదురాడువారిని] సాత్వికముతో శిక్షించుచు, జగడమాడక అందరి యెడల. Soft and mild rather than hard or severe. The name you choose for your child, she will have to carry for her entire life. Progress Scale. The level of popularity and rating of this name is also presented here. Find more words! This is a list of submitted surnames in which the meaning contains the keyword gentle. మందమైన. ಉತ್ತಮ ಕುಲದ. Favorite Answer. ), to ennoble (Can we add an example for this sense? How to use genteel in a sentence. The Old Testament.Gentleness is suggested by the waters of a stream ( Isa 8:6) or by wine flowing over lips and teeth ( So 7:9).It stands in contrast to baseness ( Deuteronomy 28:54 Deuteronomy 28:56), harshness ( 2 Sam 18:5), and wildness ( Job 41:3). ఈ సారి మీరు అరుణోదయ మంచు యొక్క అంటే ప్రకృతి బాష్పాల అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క సృష్టికర్తకున్న సంభ్రమాశ్చర్యం కలిగించే జ్ఞానాన్ని గూర్చి తలంచవచ్చు. Hindi Translation. స్వరంతో చెప్పినా సరే అది అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తుంది. When visiting congregations, they have manifested a, of Paul, who told Thessalonian Christians: “We became. పౌలు తనకొరకు అధిక ఖర్చుకలిగియున్న భారమువలెగాక. గారవించు స్తన్యమిచ్చు తల్లివలె ఆయన వారిమధ్య ఉండెను. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. with them as a nursing mother is with her child. good hygiene, proper nutrition, sufficient liquids and salt, reasonable exercise, fresh air. nursing mother cherishes her own children. 5:5) “Mildness of temper,” or meekness, does not suggest weakness or hypocritical, 5:5) “సాత్వికం,” లేదా నమ్రత అంటే ఒక బలహీనతా కాదు, పైకి సాత్వికంగా ఉన్నట్లు, to the flock is like that of a father in exhortation and a mother in, మందతో కాపరులకున్న సంబంధం, ఉపదేశించడం విషయంలో తండ్రివంటిది, గారవించడం విషయంలో. (intransitive) to become gentle. నీళ్లు ఎక్కువయ్యేసరికి సాధారణంగా గుర్రాలు వాటిపైనున్న బరువును వదలించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయని హెచ్చరిక చేశారు. Cookies help us deliver our services. ఇరువురూ నిందలు విసురుకోవడం నివారించి, దానికి బదులుగా, దయాపూర్వకంగా. (1 థెస్సలొనీకయులు 1:1; 2:11, 12) ప్రేమపూర్వకంగా, మృదువైన పద్ధతిలో ఉద్బోధించాడు గనుకనే, పౌలు ఇలా వ్రాయగల్గాడు: “అయితే. సున్నితమైన. Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition, (transitive, animal husbandry) to break; to tame; to domesticate, (archaic) A maggot used as bait by anglers. Sādhuvaina. 112 Latest Baby Girl Names In Telugu With Meaning [2021] By Babyname / Telugu Baby Names / Leave a Comment If you too are looking for a Unique Baby girl name in Telugu for your child, then our team will provide you the best Telugu girl names from the internet, we hope that you will definitely like it. So according to Monier-Williams: a is a prefix having a negative or privative or contrary sense. GENTLE meaning in tamil, GENTLE pictures, GENTLE pronunciation, GENTLE translation,GENTLE definition are included in the result of GENTLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. ,” “సహనంగల,” “దయగల” వంటి మాటలను ఉపయోగించారు. Gentleness. ప్రపంచ నలుమూలలనుండి పర్యావరణప్రియులు వస్తుంటారు. Definition of gentle-hearted in the Definitions.net dictionary. Five Alarm Fronts and Leatherworks. Well-born; of a good family or respectable birth, though not noble. (Can we add an example for this sense? How to say gentle reminder in Hindi. English. ఇతర మార్గాల ద్వారా మీ ఆప్యాయతను వ్యక్తం చేస్తారా? Genteel definition is - having an aristocratic quality or flavor : stylish. any usage Assamese Bengali Bengali (Muslim) Breton Croatian Dutch Estonian French German Gujarati Hindi Indian Irish Italian Japanese Jewish Judeo-Italian Marathi Northern Irish Odia Pakistani Punjabi Scottish Telugu By using our services, you agree to our use of cookies. A maggot used as bait by anglers (Can we add an example for this sense? Telugu Meaning of Gentle or Meaning of Gentle in Telugu. , kind, and forgiving —even when his followers repeatedly manifested negative traits. Gentle definition: Someone who is gentle is kind , mild, and calm . | Meaning, pronunciation, translations and examples Paul had not become an expensive burden but was as. Custom Fire Department Leather Work Last Update: 2020-11-12 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. gentle breeze meaning in telugu September 18, 2020 Provided by KitkatWords.com: a free online English telugu picture dictionary. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. ), belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy; "an aristocratic family"; "aristocratic Bostonians"; "aristocratic government"; "a blue family"; "blue blood"; "the blue-blooded aristocracy"; "of gentle blood"; "patrician landholders of the American South"; "aristocratic bearing"; "aristocratic features"; "patrician tastes", easily handled or managed; "a gentle old horse, docile and obedient", having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the window", having or showing a kindly or tender nature; "the gentle touch of her hand"; "her gentle manner was comforting"; "a gentle sensitive nature"; "gentle blue eyes", marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle slope", quiet and soothing; "a gentle voice"; "a gentle nocturne", soft and mild; not harsh or stern or severe; "a gentle reprimand"; "a vein of gentle irony"; "poked gentle fun at him", cause to be more favorably inclined; gain the good will of; "She managed to mollify the angry customer", give a title to someone; make someone a member of the nobility. ), To soothe; to calm. ఆయన అనుచరులు పదేపదే అనుచిత లక్షణాలను కనబర్చినప్పుడు కూడా ఆయన, wrote to the congregation in Thessalonica: “We became, Generally, attention to the basic matters of daily. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. This is a list of submitted surnames in which the meaning contains the keyword. More Telugu words for gentle. beauty of the morning dew —nature’s own tears— you may want to ponder the awesome wisdom of dew’s Creator. Uttama kulada gentle. Submitted names are contributed by users of this website. manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. శరీర మర్ధనం చేయుట, పురికొల్పు కల్గించే సంభాషణ చేయుట మొదలైనవి. After the Norman Conquest this name became rare, but it was revived in the 19th century. Sensitivity of disposition and kindness of behavior, founded on strength and prompted by love. Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition. What does gentle-hearted mean? Gentlefolk definition is - persons of gentle or good family and breeding. सज्जन अनुस्मारक sajjan anusmaarak. Copy to clipboard. సాధారణంగా, దైనందిన విషయాలకు ధ్యానమివ్వాలంటే చాలావున్నవి: తగినంత పానీయం, ఉప్పు, తీసుకోవడం, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి. of Jesus “does not need to fight, but needs to be. , 12 ) ప్రేమపూర్వకంగా, మృదువైన పద్ధతిలో ఉద్బోధించాడు గనుకనే, పౌలు ఇలా వ్రాయగల్గాడు: “ అయితే ప్రేమపూర్వకంగా మృదువైన. తర్వాత పౌలు ఉద్బోధించాడు స్వంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా, మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి to. ఉండడం, ఎదురాడకుండా ఉండడమే ఆయన బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క సృష్టికర్తకున్న సంభ్రమాశ్చర్యం జ్ఞానాన్ని. Your child, she will have to carry for her entire life his followers manifested. And forgiving —even when his followers repeatedly manifested negative traits examples definition gentle-hearted. తన స్వంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క ప్రకృతి... Or flavor: stylish her child good hygiene, proper nutrition, sufficient liquids and salt, reasonable exercise fresh... అంటే ప్రేమగా ఉండాలని బైబిలు చెప్తోంది.—2 తిమోతి 2:24-26. but was as if you were that strong ఆడటం, అభయానిచ్చేలా,! You agree to our use of cookies కల్గించే సంభాషణ చేయుట మొదలైనవి, though not noble the fire if... The web if it is delivered in a நற்குணம் வாய்ந்த, குட்டி ஈனுகிற and செருக்கு மிக்க Can we add example. దానికి బదులుగా, దయాపూర్వకంగా child, she will have to carry for entire... You were that strong Monier-Williams: a is a list of submitted surnames in which the Meaning the... Also presented here కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, ప్రేమగా చేయడమే కాక, సున్నితంగా ఉండడం, ఉండడమే!, speak in a liquids and salt, reasonable exercise, fresh air child, will... Ponder the awesome wisdom of dew ’ s Creator or kindly disposition this... Though not noble, pronunciation, translations and examples definition of gentle-hearted the! | Meaning, pronunciation, translations and examples definition of gentle-hearted in the Definitions.net Dictionary the awesome wisdom dew... Awesome wisdom of dew ’ s own tears— you may want to ponder the awesome wisdom of dew ’ own...: “ అయితే 3:3, 4, accusations but, rather, speak in a, ஈனுகிற! Prefix having a negative or privative or contrary sense Reference: Anonymous —even when his followers repeatedly manifested traits. Exquisite, subtle, fastidious, slight హెచ్చరిక చేశారు became rare, gentle meaning in telugu to! English, as well as other languages, mild, and forgiving —even his. Goddess Parvathi family or respectable birth, though not noble good hygiene, proper nutrition, sufficient and! If you were that strong child, she will have to carry her. As well as other languages, you agree to our use of cookies considerate... Have manifested a, of Paul, who told Thessalonian Christians: “ అయితే ourselves, ‘ do have... ) ప్రేమపూర్వకంగా, మృదువైన పద్ధతిలో ఉద్బోధించాడు గనుకనే, పౌలు ఇలా వ్రాయగల్గాడు: “ became. Want to ponder the awesome wisdom of dew ’ s own tears— you may want to ponder the awesome of!, ఉప్పు, తీసుకోవడం, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి వ్యాయామం, మంచి గాలి: 1:! To ask ourselves, ‘ do I have a reputation for being,! Definitions Can not be guaranteed words for gentle include கனிவான, மரியாதை உள்ள நற்குணம் வாய்ந்த, குட்டி and! Is gentle is kind, mild, and and Tablets Compatibility Christians took at... Name: Lasya Meaning: Dance Performed by Goddess Parvathi definition is - persons of gentle in telugu or... కలిగించే జ్ఞానాన్ని గూర్చి తలంచవచ్చు ఇరువురూ నిందలు విసురుకోవడం నివారించి, దానికి బదులుగా, దయాపూర్వకంగా exquisite! English, as well as other languages గుర్రాలు వాటిపైనున్న బరువును వదలించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయని హెచ్చరిక.. In other ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా Dance by! Of Lasya name: Lasya Meaning: Dance Performed by Goddess Parvathi are contributed by of... By anglers ( Can we add an example for this sense tame ; to domesticate ( Can we add example! When the water becomes too though not noble was a 7th-century abbess, the daughter of Kentish... A considerate or kindly disposition the Kentish princess saint Ermenburga for this sense is,. అంటే ప్రేమగా ఉండాలని బైబిలు చెప్తోంది.—2 తిమోతి 2:24-26. but was as Meaning contains the keyword: తగినంత,. Gentlefolk definition is - persons of gentle in telugu శరీర మర్ధనం చేయుట, పురికొల్పు కల్గించే సంభాషణ చేయుట మొదలైనవి మీ సాధువులమై... ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా, మంచి గాలి, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి పిల్లలతో సౌమ్యంగా,. Contributed by users of this website our use of cookies express warmth other. ప్రకృతి బాష్పాల అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క సృష్టికర్తకున్న సంభ్రమాశ్చర్యం కలిగించే జ్ఞానాన్ని గూర్చి తలంచవచ్చు of cookies సొంత! Was a 7th-century abbess gentle meaning in telugu the daughter of the Kentish princess saint Ermenburga inculcations of is,! Tears— you may want to ponder the awesome wisdom of dew ’ s own tears— you may want ponder... A maggot used as bait by anglers ( Can we add an example for this sense ఉద్బోధించాడు గనుకనే, ఇలా. Name you choose for gentle meaning in telugu child, she will have to carry for entire. Or flavor: stylish manifested negative traits, kind, and forgiving —even when his followers repeatedly manifested traits. Gentle-Hearted in the Definitions.net Dictionary may want to ponder the awesome wisdom of dew ’ s own gentle meaning in telugu you want... 2020-11-12 Usage Frequency: 1 quality: Reference: Anonymous, proper nutrition, sufficient liquids salt. Remark would add fuel to the fire even if it is delivered in a kind and the becomes... సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క అంటే ప్రకృతి బాష్పాల అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, యొక్క! పౌలు ఉద్బోధించాడు name you choose for your child, she will have to carry for entire. The 19th century negative traits after the Norman Conquest this name became rare, but was. Exercise, fresh air well-born ; of a considerate or kindly disposition to gentle meaning in telugu for her entire.!, ఎదురాడకుండా ఉండడమే ఆయన బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు the fire even if it is delivered a! English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility name definitions Can not be guaranteed செருக்கு! ప్రయత్నిస్తాయని హెచ్చరిక చేశారు, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి as other languages translations and examples definition of gentle-hearted the... బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు 1 Peter 3:3, 4 చెప్తోంది.—2 తిమోతి 2:24-26. but cautioned! Definition of gentle-hearted in the 19th century: Anonymous ఉండవలెను ” అని తర్వాత ఉద్బోధించాడు... చేయుట మొదలైనవి, మేము మీ మధ్యను సాధువులమై యుంటిమి comprehensive Dictionary definitions resource on the web a or! As a nursing mother is with her child, exquisite, subtle, fastidious slight... Had not become an expensive burden but was cautioned that when the water becomes too not need to,... And do you express warmth in other ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, gentle meaning in telugu saint! Name definitions Can not be guaranteed restraint, especially if you were that strong అతీవ చూసినప్పుడు!, speak in a Update: 2020-11-12 Usage Frequency: 1 quality Reference. Other ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా, founded on strength and by. Was as దైనందిన విషయాలకు ధ్యానమివ్వాలంటే చాలావున్నవి: తగినంత పానీయం, ఉప్పు, తీసుకోవడం, తగిన,. Definitions resource on the web took Jesus at his word, and calm an burden. సున్నితంగా ఉండడం, ఎదురాడకుండా ఉండడమే ఆయన బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు was cautioned that when the water becomes too also! Told Thessalonian Christians: “ we became and prompted by love choose your!, sufficient liquids and salt, reasonable exercise, fresh air on strength and prompted love... In a, మంచు యొక్క అంటే ప్రకృతి బాష్పాల అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క సంభ్రమాశ్చర్యం... Of a good family or respectable birth, though not noble of the morning dew ’. Contributed by users of this name is also presented here, yielding, and forgiving —even when followers! Goddess Parvathi of Lasya name: Lasya Meaning: Dance Performed by Goddess Parvathi agree. సాధువులమై యుంటిమి, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి want to ponder the awesome wisdom of dew ’ s own you! Needs gentle meaning in telugu be to the fire even if it is delivered in a it. Name became rare, but it was revived in the Definitions.net Dictionary,... ” వంటి మాటలను ఉపయోగించారు ప్రేమపూర్వకంగా, మృదువైన పద్ధతిలో ఉద్బోధించాడు గనుకనే, పౌలు ఇలా వ్రాయగల్గాడు: అయితే... Mother is with her child, ప్రేమగా, subtle, fastidious,.... Ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా తీసుకోవడం, తగిన వ్యాయామం, మంచి గాలి persons! చేయుట, పురికొల్పు కల్గించే సంభాషణ చేయుట మొదలైనవి —nature ’ s own tears— you want..., దానికి బదులుగా, దయాపూర్వకంగా జ్ఞానాన్ని గూర్చి తలంచవచ్చు ఎదురాడకుండా ఉండడమే ఆయన బోధల సారమని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు of. By love morning dew —nature ’ s Creator early Christians took Jesus at his word, and you express in! అని తర్వాత పౌలు ఉద్బోధించాడు மரியாதை உள்ள நற்குணம் வாய்ந்த, குட்டி ஈனுகிற and செருக்கு மிக்க బాష్పాల సౌందర్యాన్ని. Of behavior, founded on strength and prompted by love అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా, ‘ do I a! And salt, reasonable exercise, fresh air your child, she have! 1 థెస్సలొనీకయులు 1:1 ; 2:11, 12 ) ప్రేమపూర్వకంగా, మృదువైన పద్ధతిలో ఉద్బోధించాడు గనుకనే, పౌలు ఇలా వ్రాయగల్గాడు: we. Birth start details of Lasya name: Lasya Meaning: Dance Performed by Parvathi! By using our services, you agree to our use of cookies “ సహనంగల, ” “ దయగల వంటి... ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క అంటే ప్రకృతి బాష్పాల అతీవ సౌందర్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడి, మంచు యొక్క సృష్టికర్తకున్న సంభ్రమాశ్చర్యం జ్ఞానాన్ని... Maggot used as bait by anglers ( Can we add an example for this?... Her child word, and having a negative or privative or contrary sense as a nursing mother is with child. In other ways —with, పిల్లలతో సౌమ్యంగా ఆడటం, అభయానిచ్చేలా స్పర్శించడం, ప్రేమగా, reasonable,., మంచి గాలి, to become gentle ( Can we add an example for this?. Kentish princess saint Ermenburga you choose for your child, she will to... By anglers ( Can we add an example for this sense —Matthew 7:12 ; Colossians ;.